เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์ จำแนกตามหน่วยงาน
‹ ย้อนกลับ
 
รหัสหน่วยงาน/หน่วยงาน จำนวนวัสดุ จำนวนครุภัณฑ์ จำนวนเงิน
ใช้งานอยู่ ยกเลิก
การใช้งาน
ใช้งานอยู่ ยกเลิก
การใช้งาน
01 ฝ่ายบริหารทั่วไป 2 0 976 28 14,377,185.93
02 กลุ่มวิชาการ 0 0 240 2 10,783,916.81
03 กลุ่มกิจการนักศึกษา 0 0 479 0 1,062,687.20
04 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 0 0 254 3 4,981,740.78
05 กลุ่มวิจัยและผลงานวิชาการ 0 0 18 0 77,400.00
09 กลุ่มบริการวิชาการ 0 0 7 0 61,970.00
10 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบราชชนนี สุพรรณบุรี 0 0 0 0 0.00
สรุปภาพรวม 56 1,561 192 68 31,354,350.71
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6