ระบบสารสนเทศ

ผู้สำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ
ภาคการศึกษา 1 2 3
ชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตรใหม่) ๒๕๕๙ - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)[สมทบ ม.มหิดล] - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555(สมทบ ม.มหิดล) - - -
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ปรับปรุง 2560(สมทบ ม.บูรพา) - - -
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สมทบ มหาลัยราชภัฏยะลา) - - -
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต พ.ศ. 2559 (สมทบ มหาลัยราชภัฏยะลา) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2560 - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตบัณทิต (ปรับปรุง 2560)สมทบม.เชียงใหม่ - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สมทบม.เกษตรศาสตร์ - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2547 - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (สมทบม.มหิดล) - - -

หมายเหตุ : ใช้เมาส์คลิกที่ตัวเลขบอกจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อดูรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0517 seconds 1.99MB |